IMG-LOGO

فروشگاه

خانه / محصولات
49000 تومان

عنوان کتاب:علوم و فنون ادبی هدفدار دهم مؤلف / مؤلفان:معصومه سلیمی مخاطب: دانش‌آموزان پایۀ یازدهم تعداد صفحات: 120 صفحۀ A4 محتوا:درسنامه جامع و آموزشی+ پرسش تشریحی و هدفدار+ خودارزیابی و کارگاه تحلیل فصل+ پاسخ نامه تشریحی کاربرد: کسب نمرۀ 20 در امتحانات + آمادگی برای آزمون تستی ویژگی خاص کتاب در بخش «معرفی بیشتر کتاب» بخوانید.

49000 تومان

عنوان کتاب:منطق هدفدار دهم مؤلف / مؤلفان:وحید تمنا مخاطب: دانش‌آموزان پایۀ دهم تعداد صفحات: 136 صفحۀ A4 محتوا:درسنامه جامع و آموزشی+ پرسش تشریحی و چهار گزینه ای هدفدار+ پاسخ نامه تشریحی و مشاوره ی درسی کاربرد: کسب نمرۀ 20 در امتحانات + آمادگی برای آزمون تستی ویژگی خاص کتاب در بخش «معرفی بیشتر کتاب» بخوانید.

52000 تومان

عنوان کتاب: جامعه‌شناسی هدف‌دار دهم مؤلف / مؤلفان: وحید تمنا، فروغ نجمی تیموریان، زهرا وکیلی، نسترن احمدی مخاطب: دانش‌آموز پایۀ دهم تعداد صفحات: 144 صفحۀ A4 محتوا: درس‌نامۀ جامع و کامل + 1040 پرسش امتحانی + سؤالات چهارگزینه‌ای + پاسخ‌نامۀ تشریحی کاربرد: امتحان و آزمون آزمایشی ویژگی خاص کتاب: در بخش «معرفی بیشترکتاب» بخوانید.

39000 تومان

عنوان کتاب: تستیک جغرافیا عمومی دهم مؤلف/ مؤلفان: زهرا فروغی، سمانه صمد زاده مخاطب: دانش‌آموزان پایۀ دهم همۀ رشته‌ها تعداد صفحات: 96 صفحه A4 محتوا: درس‌نامۀ جامع و کاربردی +پرسش چهار‌گزینه‌ای و تشریحی + پاسخ‌نامۀ تشریحی کاربرد: یادگیری و پرکاری تستی ویژگی خاص کتاب: در بخش «معرفی بیشتر کتاب» بخوانید

49000 تومان

عنوان کتاب: تستیک دین و زندگی انسانی دهم مؤلف/ مؤلفان: سعید شبقره، فردین سماقی مخاطب: دانش‌آموزان پایۀ دهم رشته‌ انسانی تعداد صفحات: 128 صفحه A4 محتوا: درس‌نامۀ جامع و کاربردی +پرسش چهار‌گزینه‌ای و تشریحی + پاسخ‌نامۀ تشریحی کاربرد: یادگیری و پرکاری تستی ویژگی خاص کتاب: در بخش «معرفی بیشتر کتاب» بخوانید

63000 تومان

عنوان کتاب: تستیک عربی انسانی دهم مؤلف/ مؤلفان: بهروز حیدربکی مخاطب: دانش‌آموز پایۀ دهم تعداد صفحات: 192 صفحۀ A4 محتوا: درس‌نامۀ جامع و کاربردی + بیش از 600 پرسش چهار‌گزینه‌ای و تشریحی + پاسخ‌نامۀ تشریحی کاربرد: یادگیری و پرکاری تستی ویژگی خاص کتاب: در بخش «معرفی بیشترکتاب» بخوانید.

65000 تومان

عنوان کتاب: تستیک فارسی دهم مؤلف/ مؤلفان: مهدی کرانی، زهرا قاسمی مخاطب: دانش‌آموزان پایۀ دهم همۀ رشته‌ها تعداد صفحات: 192 صفحۀ A4 محتوا: درس‌نامۀ جامع و کاربردی + بیش از 800 پرسش چهار‌گزینه‌ای و تشریحی + پاسخ‌نامۀ تشریحی کاربرد: یادگیری و پرکاری تستی ویژگی خاص کتاب: در بخش «معرفی بیشتر کتاب» بخوانید.

دریافت خبرنامه

با سپردن پست الکترونیک خود به ما در خبرنامه مشاوران مشترک شوید.